Werd aan uw winkelwagen toegevoegd

Verder winkelen

VERKOOPVOORWAARDEN

De site silene.be is eigendom van DE GROENLING bvba. De Verkoper, DE GROENLING, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0844 288 493. Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven. Onze zaden zijn niet geschikt voor menselijke consumptie.

Prijzen en aanbiedingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendksoten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De datum van creditering van de bankrekening van DE GROENLING geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is DE GROENLING gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst en op te schorten, dan wel te ontbinden. Alle aanbiedingen van DE GROENLING zijn vrijblijvend en DE GROENLING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door DE GROENLING.

Aanvaarding van de bestelling

DE GROENLING is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door DE GROENLING bevestigd is of nadat met de uitvoering werd gestart. DE GROENLING is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

 

Levering

Eventueel door DE GROENLING opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat.Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken.

 

Kwaliteit en garantie

DE GROENLING bvba garandeert dat de bestelde producten zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat genoemde producten  zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.

Alle producten zijn uniek, kleine verschillen tussen de producten en de afbeelding van het product op internet zijn mogelijk. De Koper kan geen rechten ontlenen aan de illustraties en afbeeldingen op de websites. DE GROENLING illustreert de producten zo nauwkeurig mogelijk maar variaties in bijvoorbeeld kleur zijn mogelijk.

Er zal geen garantie gegeven worden op producten waarvan duidelijk is dat
a) het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik,
b) wanneer de Koper of derden wijzigingen aan de Producten hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder toestemming van DE GROENLING,
c) indien de producten gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet waren bestemd.  

De waarborg van DE GROENLING beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het  Burgerlijk Wetboek.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht worden aan DE GROENLING, via lieve@silene.be

- ingeval van klacht wegens een niet overeenstemmende levering, binnen de 7 dagen na bestelling,

- ingeval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke communicatie dien je de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

 

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, en zonder opgave van het motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar: DE GROENLING, Bosstraat 128, 9255 Buggenhout, België.

 

Overmacht

DE GROENLING kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van DE GROENLING afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die DE GROENLING en/of leveranciers van DE GROENLING raken,, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddelijk optreden tegen een tekortkoming van De Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van DE GROENLING om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

 

Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de site SILENE betekent dat De Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van het financieel solvabel zijn.

DE GROENLING zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden.. De Koper behoudt ten allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens. De Koper heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor Direct Marketing initiatieven. Voor meer informatie kan De Koper contact opnemen met de Comissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

 

Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

 

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met DE GROENLING worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgeleg aan de daartoe bevoegde rechter in België.

 

DE GROENLING bvba is gerechtigd de inhoud van deze Verkoopsvoorwaarden te wijzigen.