Werd aan uw winkelwagen toegevoegd

Verder winkelen

De site Silene.be wordt beheerd door Anne Adriaensens en is gevestigd in de Hoveniersstraat 35 te 2800 Mechelen, België. Het loutere feit van uw gebruik van de site Silene.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de site Silene.be hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Alle gegevens worden uitsluitend informatief aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat deze betrouwbaar, volledig en nauwkeurig is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs alvorens een beslissing. Silene kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de Silene-site, inclusief gedownloade bestanden.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de site Silene.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Silene zal er in de mate van het mogelijk op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Silene kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Silene raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

 

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze.
  • die op de site valse of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen
  • die op de een of andere manier de goede reputatie van de site zou schaden
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Silene deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijk, dezelfde functie zal hebben.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Intellectuele rechten

De volledige inhoud van de Silene-site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van DE GROENLING bvba en is beschermd rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database. De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. DE GROENLING bvba   kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden.

 

De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot 500.000€ geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf. Met dit document verleent DE GROENLING bvba   de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op één computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik af te drukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt.

Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten. Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van DE GROENLING bvba   of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Silene, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE GROENLING bvba  . Elk verzoek in dit verband kan verstuurd worden via het contactformulier. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijk weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres: https://www.silene.be, toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van DE GROENLING bvba  .

In geen enkel geval kan DE GROENLING bvba   verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de Silene-site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.